Ruby Koans - Mountains are merely mountains

enso

Ruby Koans - Mountains are merely mountains

enso

Zen Master

Mountains are merely Mountains

Console